Macedo, Filipa, Katia Ladeira, Filipa Pinho, Nadine Saraiva, Nuno Bonito, Luísa Pinto, and Francisco Gonçalves. 2017. “Bone Metastases: An Overview”. Oncology Reviews 11 (1). https://doi.org/10.4081/oncol.2017.321.