Chihara, Yoshitomo, Hiroki Kuniyasu, Kiyohide Fujimoto, and Yoshihiko Hirao. 2011. “Evaluation of Metastatic Potential of Prostate Cancer”. Oncology Reviews 5 (2), 103-7. https://doi.org/10.4081/oncol.2011.23.